skip to content

ביקור רבנים הראשיים עם כבוד קדושת אדמו"ר זי"ע, ושם דברו אודות העירובין בארץ - כ"ו אדר שני תשמ"ו

ניתן למצוא ההקלטה המקורית באתר chabad.org (מתחיל מ1:27).